Yêu cầu cập nhật sản phẩm

Chúng tôi cam kết cung cấp các bản cập nhật định kỳ trong vòng 1 năm kể từ ngày mua sản phẩm (đối với khách hàng lẻ). Tuy nhiên, sau thời gian này, để tiếp tục nhận được các bản cập nhật mới nhất, bạn cần phải mua lại sản phẩm.

Chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật sản phẩm ngay khi có bản cập nhật mới từ tác giả và đưa lên trang web THEME WP 24H. Nếu phiên bản hiện tại của sản phẩm không phải là mới nhất, bạn có thể yêu cầu cập nhật sản phẩm bằng cách điền vào Biểu mẫu Yêu cầu cập nhật phía dưới hoặc gửi thông tin qua địa chỉ Email [email protected]

Sau khi chúng tôi cập nhật sản phẩm, chúng tôi sẽ thông báo đến địa chỉ email của bạn.